1.Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego kursstrzelecki.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów fizycznych i online.

1.2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności oraz plików Cookies. Niniejsze warunki mogą być również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji, lub innych warunków szczególnych.

1.3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Centrum Omnibus – właściciel i administrator Serwisu, Centrum Omnibus sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Grzybowska 16/22/320, 00-132 Warszawa o numerze nip 9522155539

2.2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Centrum Omnibus a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to http://www.InstruktorPaula.com wraz jego subdomenami i dedykowanymi stronami produktowymi.

2.3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

2.4. Produkt – produkt fizyczny lub online, w tym usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Centrum Omnibus na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

2.7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Centrum Omnibus na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

2.8. Świadczenie usług drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.

2.9, Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Centrum Omnibus.

2.10. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Centrum Omnibus podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

2.11. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

2.12. Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

2.13. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

2.14. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.

2.15. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji,

położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.16. Dostawa – usługa przewozowa realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub wybranej firmy kurierskiej.

2.18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2.19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

3. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia dla produktów fizycznych

3.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3.2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 1. Wysłanie dostępu do kursu online następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i skutecznym dokonaniu płatności przez Klienta.
 2. Wysłanie przedmiotu fizycznego umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 1. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

4. Postanowienia ogólne

4.1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

4.2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Centrum Omnibus Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

4.3. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

4.4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5. Centrum Omnibus zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Rejestracja

5.1 Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Centrum Omnibus.

5.2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu

5.3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 1. a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
 2. b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5.4. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika.

6. Konto Użytkownika

6.1. Centrum Omnibus po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto przypisane do adresu email wybranego przez Użytkownika.

6.2. Użytkownik podając adres email w ramach Serwisu oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Centrum Omnibus.

6.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

7. Korzystanie z Serwisu

7.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji Produktów.

7.2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja na korzystanie z wybranego Produktu.

7.3. Jeżeli w ofercie lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej licencja udzielana jest na 365 dni. Jeżeli w Serwisie, lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilośćrazy. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.

7.4. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.

7.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

7.6. Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email,zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

7.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

8. Płatności

8.1. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

8.2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

8.3. Centrum Omnibus udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności.Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Centrum Omnibus nie ma do nich dostępu.

8.4. Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku.

8.5. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

8.6. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Centrum Omnibus nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

8.7. Centrum Omnibus zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Centrum Omnibus. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.

8.8.Centrum Omnibus nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

8.9. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym, są cenami brutto i z racji zwolnienia podmiotowego, nie zawierają one podatku VAT. Faktury  wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.

9. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

9.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

9.3. Użytkownik może dokonać zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności, przedpłaty lub periodycznych płatności ratalnych. Warunki przedpłaty i płatności ratalnej określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.

9.4. W przypadku wyboru przez Użytkownika przedpłaty i płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez Centrum Omnibus w określonym dniu każdego miesiąca.

9.5. Cena Produktu jest opłatą za całość produktu lub usługi. Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty, ani moduły. W przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty Wynagrodzenia nie ustaje w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Użytkownika z przyczyn nieleżących po stronie Centrum Omnibus.

9.6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub Operatora Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Centrum Omnibus. Centrum Omnibus nie świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych.

9.7. W przypadku wyboru przedpłaty i płatności ratalnej, jeżeli Centrum Omnibus nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jest ona uprawniona do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności lub nie wydania produktu fizycznego. W takim wypadku Użytkownikz obowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny, lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.

9.8. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem.

9.9. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

9.10. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Centrum Omnibus może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

9.11. Wyniki demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Centrum Omnibus są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń w Serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności.

10. Reklamacje

10.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@kursstrzelecki.pl  Centrum Omnibus rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Centrum Omnibus poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

10.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Centrum Omnibus mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

10.3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Centrum Omnibus, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

10.4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38ust. 13 ustawy o prawach konsumenta gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Centrum Omnibus sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Zmiany regulaminu

11.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

12. Wyłączenie odpowiedzialności

12.1. Centrum Omnibus nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

12.2. Centrum Omnibus nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

12.3. Centrum Omnibus – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Centrum Omnibus i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności –nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

12.4. Centrum Omnibus zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Centrum Omnibus.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

13.2. Wszelkie zmiany zamówień na Produkty i Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

13.4. Centrum Omnibus zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.