Umowa zajęć indywidualnych 2019/2020

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………………………… w miejscowości ………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………….. z siedzibą przy ul. ……………………………………..

w ………………………………………………, zarejestrowaną pod nr………………………………… i NIP:……………………………………………., reprezentowana przez …………………………………….. –

zwaną dalej Szkołą, a

…………………………………………………………….zamieszkałym/ ą……………………………………………………….. przy ………………………………………………………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……… nr ……………………………………. zwanym dalej Klientem.

§1. PRZEDMIOT UMOWY:

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych przez Szkołę na rzecz Klienta w formie kursu indywidualnego zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku.

2. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w okresie od ………………………………. do ……………………………………. 2020.

3. Program kursu indywidualnego dopasowywany jest każdorazowo do możliwości i oczekiwań Klienta.

4. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej

5. Za miejsce świadczenia usług edukacyjnych strony przyjmują: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………….
(tutaj wpisujemy adres Szkoły lub adres Klienta)

§2. PŁATNOŚCI:

1. Cena kursu stanowi iloczyn stawki godzinowej ……. i ustalonej z Klientem liczby zajęć ujętej w Harmonogramie kursu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany długości zajęć stawka za nie naliczana będzie proporcjonalnie.

3. Klient zobowiązuje się dokonywać płatności z góry w ratach miesięcznych w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca za tenże miesiąc. (tutaj wpisz swoje warunki płatności)

4. Opłat można dokonywać w siedzibie Szkoły w godzinach pracy sekretariatu (9-19) bądź na konto : …………………………………………………………………………………………………………

5. W przypadku korzystania z więcej niż jednego typu zajęć Klient ma obowiązek dokonywać miesięcznych opłat z góry za każdy typ zajęć osobno. (ten zapis zostaw jeśli NIE będziesz korzystać z Pikablo. W przypadku korzystania z naszej platformy, nie ma takiej konieczności, ponieważ opłaty są naliczane z puli pieniędzy na koncie Klienta po odbyciu się każdych zajęć i nie ma potrzeby rozdzielania płatności na zajęcia)

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku nie otrzymania płatności za zajęcia w określonym w umowie terminie.

7. W wypadku braku terminowej zapłaty Szkoła, poza naliczeniem podwójnych odsetek ustawowych, ma prawo odstąpić od kontynuacji kursu ze skutkiem natychmiastowym.

8. Brak wpłaty za zajęcia w trakcie trwania umowy nie zwalnia Kursanta z płatności za nie.

§ 3. ODWOŁANIA:

1. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego lub innych przyczyn niezależnych, Szkoła zapewni zastępstwo z innym nauczycielem z zachowaniem umówionego terminu spotkania.

2. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z winy nauczyciela lub przyczyn niezależnych i zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości odrobienia tychże zajęć w najbliższym możliwym terminie lub zwrotu niewykorzystanej kwoty.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia z Klientem w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.

4. Klient ma możliwość bezkosztowego odwołania 12 procent zajęć (1 zajęcia na 8). (tutaj wpisz swoją politykę odwołań)

5. Za skuteczne odwołanie zajęć strony uznają takie, które nastąpiło z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem i zostało potwierdzone przez pracownika sekretariatu (mailowo na …………………………….@………………………. lub sms na nr ………………………….).

(tutaj wpisz swoją politykę odwołań)

6. Istnieje możliwość bezkosztowego przeniesienia zajęć na inny termin za zgodą nauczyciela prowadzącego i po uzgodnieniu tego faktu z sekretariatem. Zajęcia przeniesione na inny termin uznaje się za odbyte. Bardzo ważną kwestią jest aby liczba zajęć ustalona w harmonogramie odbyła się w planowanym wymiarze ponieważ dzięki temu udaje się zrealizować program kursu i poczynić postępy.

7. Pozostałe odwołane zajęcia są płatne w wysokości 75% należnej stawki za jednorazowe zajęcia (zajęcia odwołane za późno lub powyżej 12% wszystkich zajęć w roku szkolnym). (tutaj wpisz swoją politykę odwołań)

§ 4. ROZWIĄZANIE UMOWY:

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa wypowiedziana w takim trybie rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie .

2. Wypowiedzenie składa się na piśmie w sekretariacie Szkoły, mailowo na adres ………………………………………@………………………… bądź przesyła listem poleconym na adres Szkoły, w którym to przypadku za datę wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Szkołę.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta i zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy, Szkoła zwróci mu wpłacone z góry opłaty za kurs po potrąceniu opłat za zajęcia, które odbyły się do czasu złożenia wypowiedzenia oraz za okres trwania wypowiedzenia. Koszt przeprowadzonego kursu potrącony będzie w kwocie obliczonej jako iloczyn przeprowadzonych jednostkowych zajęć oraz opłaty za jednostkowe zajęcia.

4. W przypadku rezygnacji z kursu Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu otrzymanych od Szkoły podręczników wg ceny katalogowej danego wydawnictwa, chyba, że podręczniki zostaną zwrócone i nie będą nosiły śladów użytkowania.

§ 5. DANE OSOBOWE:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest … (wpisz nazwę Administratora) … z siedzibą w …. (kod pocztowy) przy … (ulica) …. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-miał na adres: rodo@ (wpisz adres Administratora – proponujemy osobną skrzynkę e- mail do tego celu) ….. .

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w celu jej realizacji).

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą uprawnieni pracownicy Szkoły – w tym m.in. lektor prowadzący zajęcia, metodyk, pracownicy biurowi.

4. Dane w ograniczonym zakresie będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia niniejszej umowy. Okres ten wymuszony jest obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. Część danych nie wymagana przepisami prawa podatkowego, zostanie usunięta na życzenie Klienta w terminie 30 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez jedną ze stron.

6. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie trwania zajęć. Przed i po zajęciach oraz w trakcie zajęć kiedy kursant opuści salę udając się do toalety, odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponosi opiekun/rodzic.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane na piśmie poprzez sporządzenie aneksu.

4. Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd właściwy na miejsca zamieszkania Klienta.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących kopiach – po jednej dla każdej ze stron.

…………………………………… …………………………………… Klient Szkoła

DODATKOWE ZGODY:

Klient wyraża zgodę na sporadyczne przesyłanie oferty handlowej Szkoły (informacji o nowej ofercie). Szkoła zobowiązuje się do nie przesyłania SPAMu. Nie przekazujemy twoich danych osobowych innym firmom czy osobom trzecim.

......................................................

Klient

Klient wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook Szkoły w formie zdjęć z zajęć lub wydarzenia w którym bierze udział przy czym Szkoła zapewnia, że nie będzie on na zdjęciach odznaczany, ani nie będzie wymieniany z imienia i nazwiska. Klient zrzeka się wynagrodzenia z powyższego tytułu.

......................................................

Klient

W przypadku wyrażenia każdej z powyższych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wizerunku lub przesyłania oferty handlowej, podstawą przetwarzania będzie niniejsza zgoda. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane od momentu uzyskania zgody do momentu jej cofnięcia lub terminu rozwiązania umowy.Umowa zajęć grupowych 2019/2020

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………………………… w miejscowości ………………………………… pomiędzy ……………………………..z siedzibą przy ul. ………………………………….w …………………, zarejestrowaną pod nr……………… i NIP:…………………………., reprezentowaną przez …………………………………….. zwaną dalej Szkołą, a …………………………………………………………….zamieszkałym/ą, w ……………………………………………………….. przy ………………………………………………………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……… nr ………………………. zwanym dalej Klientem.

§1. PRZEDMIOT UMOWY:

1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu języka angielskiego w grupie 4-8 osobowej w okresie od ………………… do ………………………

2. Kurs obejmuje ………………………. godzin lekcyjnych po 45min każda.
3. Zajęcia odbywać się będą …….. razy w tygodniu po …….. minut z ustalonym harmonogramem: … (dzień tygodnia) … w godzinach …………………………. będącym integralną częścią umowy.
4. Kurs przeprowadzony zostanie w siedzibie Szkoły (jeśli w innym miejscu – podaj tutaj adres) a przez wykwalifikowanego pracownika.
5. Nieobecność na kursie, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu. 6. Szkoła wystawi uczestnikom imienne opinie po ukończeniu szkolenia. 7. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej

§2. PŁATNOŚCI:

1. Należność za przeprowadzenie kursu ustala się na kwotę brutto (zwolnioną z podatku VAT) w wysokości ……….. PLN (słownie: …………………………… zł 00/100 gr) za wszystkie zajęcia w roku szkolnym 2019/2020.

2. Należność za kurs będzie opłacana przez Klienta jednorazowo w terminie do… (podaj termin) lub w czterech ratach kwartalnych: (podaj liczbę rat i terminy płatności)

……… PLN płatne do 18-09-2019

……… PLN płatne do 15-12-2019

……… PLN płatne do 15-02-2020

……… PLN płatne do 15-04-2020

przelewem na rachunek bankowy Szkoły:

……………………………………………………………. lub osobiście w siedzibie Szkoły. 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku nie otrzymania płatności za zajęcia w określonym w pkt. 2 terminach.
4. W wypadku braku terminowej zapłaty Szkoła, poza naliczeniem podwójnych odsetek ustawowych, ma prawo odstąpić od kontynuacji kursu ze skutkiem natychmiastowym.

5. Brak wpłaty za zajęcia w trakcie trwania umowy nie zwalnia Klienta z płatności za nie.

§ 3. ROZWIĄZANIE UMOWY:

1. W przypadku odstąpienia od umowy do końca pierwszego tygodnia zajęć (zwanego okresem próbnym), Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych i upływie okresu próbnego, liczonego jako 1 tydzień od rozpoczęcia kursu umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem pełnego, 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa wypowiedziana w takim trybie rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie

3. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania oświadczenia.

4. Wypowiedzenie składa się na piśmie w sekretariacie Szkoły, mailowo na adres ………………………….@…………………………. bądź przesyła listem poleconym na adres Szkoły, w którym to przypadku za datę wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Szkołę.

5. W przypadku rezygnacji z kursu Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu otrzymanych od Szkoły podręczników wg ceny katalogowej danego wydawnictwa, chyba, że podręczniki zostaną zwrócony i nie będą nosiły śladów użytkowania. (ten zapis obowiązuje jeśli dodajesz gratis podręczniki do kursu)

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z Klientem w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.

§ 4. DANE OSOBOWE:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest … (wpisz nazwę Administratora) … z siedzibą w …. (kod pocztowy) przy … (ulica) …. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-miał na adres: rodo@ (wpisz adres Administratora – proponujemy osobną skrzynkę e- mail do tego celu) ….. .

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w celu jej realizacji).

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą uprawnieni pracownicy Szkoły – w tym m.in. lektor prowadzący zajęcia, metodyk, pracownicy biurowi.

4. Dane w ograniczonym zakresie będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia niniejszej umowy. Okres ten wymuszony jest obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. Część danych nie wymagana przepisami prawa podatkowego, zostanie usunięta na życzenie Klienta w terminie 30 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez jedną ze stron.

6. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie trwania zajęć. Przed i po zajęciach oraz w trakcie zajęć kiedy kursant opuści salę udając się do toalety, odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponosi opiekun/rodzic.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane na piśmie poprzez sporządzenie aneksu.

4. Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd właściwy na miejsca zamieszkania Klienta.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących kopiach – po jednej dla każdej ze stron.

………………………………………………… ……………………………………………… Klient Szkoła

DODATKOWE ZGODY:

Klient wyraża zgodę na sporadyczne przesyłanie oferty handlowej Szkoły (informacji o nowej ofercie). Szkoła zobowiązuje się do nie przesyłania SPAMu. Nie przekazujemy twoich danych osobowych innym firmom czy osobom trzecim.

......................................................

Klient

Klient wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook Szkoły w formie zdjęć z zajęć lub wydarzenia w którym bierze udział przy czym Szkoła zapewnia, że nie będzie on na zdjęciach odznaczany, ani nie będzie wymieniany z imienia i nazwiska. Klient zrzeka się wynagrodzenia z powyższego tytułu.

......................................................

Klient

W przypadku wyrażenia każdej z powyższych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wizerunku lub przesyłania oferty handlowej, podstawą przetwarzania będzie niniejsza zgoda. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane od momentu uzyskania zgody do momentu jej cofnięcia lub terminu rozwiązania umowy.