U

zawarta w dniu 01 lipca 2019 w miejscowości Warszawa pomiędzy:
nazwa i adres Twojej szkoły

zarejestrowaną pod nr KRS ……………….​i NIP: ……………………. zwanym dalej Zleceniodawcą, a

……………………………………………………………………………. zamieszkałą……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….legitymującą się dowodem osobistym nr ………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.

PRZEDMIOT ZLECENIA § 1.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dla Zleceniodawcy w roku szkolnym 2019/2020 zlecenie polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z ………………………………………………………………………………………….. o oraz przygotowania dokumentacji zajęć wg wzoru sugerowanego przez Zleceniodawcę nie później niż 14 dni przed zakończeniem zajęć – w tym opinii o uczniu i raportu postępu.
2. Zleceniobiorca ma obowiązek przygotowania się do poprowadzenia zajęć oraz zapewnienia materiałów dla Klienta pozbawionych jakichkolwiek wad i zgodnych z ustalonym programem dla każdego ucznia.
3. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Klienta lub Zleceniodawcy o czym Zleceniobiorca jest informowany z wyprzedzeniem. Dojazd na zajęcia Zleceniobiorca pokrywa z własnych środków.
4. Zleceniobiorca ma obowiązek przeprowadzenia zlecenia w terminach uzgodnionych w harmonogramie zajęć klienta, którego naucza.
5. Zleceniobiorca ma możliwość zmiany miejsca lub terminu zajęć za jednogłośną zgodą Klientów oraz akceptacją przez Zleceniodawcę. Jednocześnie decydując się na taką zmianę musi on zapewnić Klientom takie same lub korzystniejsze niż dotychczas warunki do nauki z uwzględnieniem zasad BPH.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania postanowień niniejszej Umowy.
7. Zleceniobiorca ma obowiązzek przeprowadzenia zajęć w terminach określonych w harmonogramie. W przypadku zaistnienia usprawiedliwionej losowej nieobecności Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zleceniodawcy o tym fakcie i do zaproponowania zastępstwa lub przekazania terminu odpracowania odwołanych – po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy – zajęć. Wskazanie terminu odpracowania odwołanych zajęć nastąpi nie później niż w terminie 6 dni od zaistnienia nieobecności. W razie zastępstwa, osoba proponowana na zastępstwo musi posiadać kwalifikacje wymagane przez Zleceniodawcę i udokumentować je przed podjęciem nauczania.
8.Zleceniobiorca musi poinformować Zleceniodawcę o odwołaniu zajęć dydaktycznych, na co najmniej 6 godzin przed terminem lekcji pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie odpowiadającej utraconemu przychodowi Zleceniodawcy z tytułu tychże zajęć.

9. W przypadku nie przełożenia odwołanych przez Zleceniobiorcę zajęć na inny termin lub nie zapewnienia zastępstwa w odwołanym terminie, Zleceniobiorca będzie obciążony karą umową 50 pln, za każde zajęcia, które odwołał, a które wynikają z harmonogramu.
10. W przypadku odwołania zajęć przez Klienta Zleceniodawca ma obowiązek poinformować o tym Zleceniobiorcę na co najmniej 3 godziny przed terminem lekcji. Jeśli informacja o odwołaniu zajęć zostanie przekazana później niż 3 godziny przed terminem lekcji, Zleceniobiorca wypłaci Zleceniodawcy za taką lekcję wynagrodzenie w wysokości 75% kwoty należnej za dane zajęcia.

WARUNKI I ORGANIZACJA WYKONANIA ZLECENIA

§ 2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania zlecenia z zachowaniem zasad organizacji zajęć a także do przestrzegania zasad punktualności
1.1 Na umówione zajęcia Zleceniobiorca ma obowiązek przybyć z 5 minutowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie zajęć z opóźnieniem wynikającym z kwestii zależnych od Zleceniobiorcy spowoduje obniżenie stawki za te zajęcia o 10%.
2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.
3. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy pomoc metodyczną zgodnie z możliwościami jakimi dysponuje.
4. Zleceniobiorca ma prawo do korzystania z zaplecza dydaktycznego Zleceniodawcy oraz sprzętów biurowych wyłącznie na użytek zajęć prowadzonych na rzecz Zleceniodawcy.
5. Zleceniobiorca nie ma prawa wynosić pomocy dydaktycznych będących własnością Zleceniodawcy (w tym podręczników i płyt CD) poza siedzibę Zleceniodawcy. W przypadku niezastosowania się do niniejszego punktu umowy Zleceniobiorca będzie obciążony kosztem odkupienia przywłaszczonej pomocy dydaktycznej, który to koszt zostanie odliczony mu od wynagrodzenia.

6​. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu korzystania z sal.
7. Zleceniobiorca ma obowiązek ewidencjonować zajęcia w formie listy obecności, za pisemnym poświadczeniem ucznia na tejże liście. Zajęcia, które nie znają się na liście, będą uznawane za nieodbyte. Zleceniobiorca ma obowiązek przedstawić listę obecności Zleceniodawcy na jego prośbę.
8. Zleceniobiorca ma obowiązek rozliczania się z zajęć (uzupełniania dziennika elektronicznego) nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu – tak, aby na koniec każdego tygodnia kalendarzowego Zleceniodawca posiadał informację o odbytych lub odwołanych zajęciach. Nie wypełnienie dziennika zajęć w terminie określonym powyżej, skutkuje uznaniem tych zajęć za nieodbyte i tym samym Zleceniodawca nie naliczy za nie wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy. W sytuacji losowej, Zlceniobiorca może poinformować Zleceniodawcę o odbytych lub odwolanych zajęciach w formie wiadomości e-mail na ​biuro@omnibusy.pl.​

WYNAGRODZENIE

§ 3.

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości ​……………. pln brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………. brutto) za godzinę zegarową (60 min.) przeprowadzonych zajęć.

2. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie przedstawionego rachunku pod warunkiem prawidłowego wypełnienia przez Zleceniobiorcę obowiązków i terminowego przekazania pełnej dokumentacji i rozliczenia zajęć w dzienniku elektronicznym – zgodnie ze stanem faktycznym, pozbawionej jakichkolwiek wad.

3. Zleceniobiorca nie będzie obciążał Zleceniodawcy odsetkami z tytułu opóźnionej Wypłaty spowodowanej ze swojej winy.
4. Od określonego w pkt.1 niniejszego paragrafu wynagrodzenia brutto, Zleceniodawca potrąci zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których uiszczenia będzie zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów w związku z wypłatą Zleceniobiorcy wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy.

5. Zleceniodawca oblicza zaliczkę na podatek dochodowy i składki ZUS., na podstawie Oświadczenia wypełnionego przez Zleceniobiorcę i będącego załącznikiem do niniejszej umowy.
6. Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić Zleceniodawcę o zmianach danych podanych w Oświadczeniu w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zleceniodawcy wszelkie zobowiązania, którymi zostanie obciążony Zleceniodawca w związku z błędnie uzupełnionym Oświadczeniem podatkowym lub wynikłych z braku jego aktualizacji, a w szczególności dodatkowymi składkami ZUS, podatkiem PIT, karami i odsetkami urzędowymi. Zobowiązanie to obowiązuje w trakcie trwania niniejszej umowy i w okresie do 6 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

8. Wynagrodzenie określone w pkt.1§ 3 obejmuje również wszelkie wydatki Zleceniobiorcy poniesione przez niego w związku z wykonaniem umowy.
9. Wynagrodzenie wypłacane jest na wskazane przez Zleceniobiorcę na rachunek bankowy:

Numer rachunku : ……………………………………………………………………………

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 4.
1. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę w trakcie roku szkolnego z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Dzień zakończenia obowiązywania umowy przypada na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. W trakcie okresu wypowiedzenia Zleceniodawca ma obowiązek wykonywania Zlecenia na dotychczas ustalonych warunkach.
2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli wynika to z uzasadnionych zastrzeżeń Klienta lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Zleceniodawcą, a Klientem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

§ 5.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Omnibus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-132, przy ul. Grzybowskiej 16/22/320. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ​biuro@omnibusy.pl.​
2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w celu jej realizacji).

3. Dane będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia niniejszej umowy. Okres ten wymuszony jest obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
4. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych).

DANE OSOBOWE KLIENTÓW – UPOWAŻNIENIE

§ 6.

1. Administrator udziela Zleceniobiorcy (zwanemu również Upoważnionym), zatrudnionemu w Centrum Omnibus Sp. z o.o. na stanowisku nauczyciela, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach powierzonych mu obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć (kontaktem z uczniami, których uczy się osobiście oraz ich opiekunami prawnymi w celu raportowania postępów nauki) na zasadach zgodnych z poleceniami administratora danych.

2. Niniejsze upoważnienie wydaje się na czas trwania umowy pomiędzy Zleceniodawcą a upoważnionym Zleceniobiorcą, a datę ustania upoważnienia ustala się na dzień zakończenia współpracy pomiędzy stronami o ile nie zostanie ono wycofane przed upływem tego terminu. 3. Upoważnienie zobowiązuje Upoważnionego do zachowania tajemnicy danych osobowych. Tajemnica danych osobowych nie ulega przedawnieniu i musi być zachowana również po ustaniu zatrudnienia, a dotyczy nie tylko samych danych osobowych, ale także środków i sposobów ich zabezpieczenia.

4. W związku z powyższym, Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości iż wykroczenie poza zakres niniejszej umowy może zostać potraktowane jako przetwarzanie danych osobowych bez uprawnienia, a dla osoby, która przetwarza dane osobowe, a do przetwarzania których nie jest uprawniona przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 7.

1. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zleceniobiorca oświadcza, że wybór formy prawnej współpracy był dobrowolny i nie jest zainteresowany zawarciem umowy o pracę.
2. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji programowych, technicznych, handlowych oraz organizacyjnych drugiej strony, ani żadnych informacji jej dotyczących, które uzyskają w związku z wykonywaniem postanowień umowy w trakcie jej trwania a także na 2 lata po jej wygaśnięciu.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy oraz jeden dla Zleceniobiorcy.

………………………………………………… ……………………………………………………. Zleceniodawca Zleceniobiorca

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania wizerunku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć oraz imienia i nazwiska ​w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji – strona internetowa oraz profil na Facebook przez Centrum Omnibus Sp. z o.o. w okresie trwania niniejszej umowy,​na obszarze działań marketingowych, promocyjnych i handlowych Administratora, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.).​O​ świadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

W przypadku wyrażenia powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wizerunku, podstawą przetwarzania będzie niniejsza zgoda. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane od momentu uzyskania zgody do momentu jej cofnięcia lub terminu rozwiązania umowy.